Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Du er her: 

Ansøgning om 5 % midler

Menighedsrådet kan ansøge provstiudvalget om ekstra bevilling fra 5% midlerne, såfremt der opstår nye og uventede uforudsete udgifter, der ikke kan vente til det efterfølgende år og som ikke kan finansieres ved hjælp af kompenserende besparelser.

 

Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og sendes til provstiudvalget.

Ansøgning om 5% midler

Ansøgningsskemaer til kirkegårdspuljen 2020-2021 under forsøgsordningen

Til brug for ansøgning om midler fra kirkegårdspuljen 2020-2021 under forsøgsordningen, vedlægges 2 skemaer. Et til brug for ansøgning om det primære formål for kirkegårdspuljen - til udarbejdelse af kirkegårdsplaner. Det andet til brug for ansøgning om det sekundære formål - til et anlægsarbejde af et vist omfang i henhold til en kirkegårdsplan.

Ansøgningsskema til det primære formål: kirkegårdsplaner

Ansøgningsskema til det sekundære formål: anlægsarbejde af et vist omfang i henhold til en kirkegårdsplan

Regnskabsinstruks og forretningsorden

Regnskabsinstruksen opdateres løbende af menighedsrådet. Regnskabsinstruksen kan hentes her.

Forretningsorden hentes her.

Byggesager

Stifterne har udarbejdet et skema, som menighedsrådet kan bruge som ansøgningsskema, når der ansøges om godkendelse af byggesager ved provstiudvalget eller stiftet.

 

Ved at udfylde skemaet modtager provstiudvalget de relevante oplysninger

Ansøgningsskema til byggesager

 

Rådgivningsaftale

Menighedsrådet skal desuden have udarbejdet en rådgivningsaftale mellem arkitekten og menighedsrådet.

Rådgivningsaftalen underskrives ikke af menighedsrådet, før den sendes til provstiudvalget, som videresender den til gennemsyn hos Viborg Stifts jurist til gennemsyn og udtalelse.

 

Folkekirkens Forsikring

Forsikringsenhedens kontaktinformation kan findes her

Folkekirkens Forsikringsenhed

Hestemøllestræde 3 A

3000 Helsingør

Telefon: 70 20 19 91

E-Mail: FE@km.dk

 

Læs i Forsikringshåndbogen her

 

 

GIAS

Læs her om GIAS-vejledning for kirkegårde

 

På den Digitale Arbejdsplads ligger desuden en video, der giver god vejledning om oprettelse af en flerårig gravstedsaftale.

Kirkegårdsvedtægter

Her findes kirkegårdsvedtægter til udfyldning i tekstfelterne. Når dokumentet åbnes på nedenstående link, skal man gemme det på egen computer. Derefter åbne det og udfylde de nødvendige felter.

Ændringer i kirkegårdsvedtægten sendes til godkendelse i provstiudvalget.

 

Kirkegårdsvedtægt

 

 

 

 

Befordringstakster 2019

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser:

Kørsel med høj takst udgør kr. 3,56 pr. km.

Kørsel med lav takst udgør kr. 1,98 pr. km.

Vejledende satser for repræsentation og gaver

Efter et møde med PWC provstirevisorer i Viborg Stift d. 18. januar 2018 har vi udsendt nye vejledende satser for gaver:

 

·         Lejlighedsvise gaver op til kr. 300

·         Gave ved afskedsreceptioner op til ca. kr. 1.000

·         Fortæring i forbindelse med receptioner max. Kr. 100 pr. person inkl. Leje af lokale.

Ordinært syn og provstesyn

Det årlige ordinære syn

Hvert år inden d. 1. oktober skal menighedsrådet sammen med menighedsrådets bygningskyndige foretage syn og kirken og kirkegården.

Ved synet træffes bestemmelse om, hvilke ældre mangler, der endnu ikke er udført og hvilke nye arbejder, der skal udføres, for at kirken er i forsvarlig stand.

Disse mangler skal indskrives i synsprotokollen. Der skal angives frist for hvornår arbejdet senest skal udføres og pris på udgiften. Kun større mangler indskrives i synsprotokollen. Såfremt kirkekassen ikke selv har mulighed for at afholde udgiften, skal manglerne angives som budgetønsker på bilag 5 og 6 i budgetbidraget.

Almindelig vedligeholdelse skal ikke indskrives i synsprotokollen.

Synsprotokollen indsendes herefter elektronisk til provstiudvalget, som behandler den på det kommende provstiudvalgsmøde. Der skal kun sendes den ene fil, selv om det er angivet, at den skal indsendes i 2 eksemplarer.

Synsprotokollen findes her

Synsprotokollen for præstegårde findes her

Provstesyn

Mindst hvert fjerde år skal der holdes "provstesyn" over kirke og kirkegård. Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet.

 

I synet deltager en bygningskyndig person, der er valgt af provstiudvalget. Synsforretningen ledes af den af provstiudvalget valgte bygningskyndige eller af provsten. Også den af menighedsrådet udpegede bygningskyndige deltager i dette syn.

 

Ved provstesynet skal man gennemgå de samme ting, som gennemgås ved menighedsrådets årlige syn. Desuden skal kirkens protokol lægges frem. Resultaterne af synet indføres både i kirkens protokol og i en synsprotokol, der er fælles for alle sogne i provstiet.

 

Efter synet forelægger provsten en udskrift af synsprotokollen for provstiudvalget og sender den af provstiudvalget behandlede synsprotokol til menighedsrådet. Menighedsrådet skal således ikke indsende synsprotokol fra provstesynet.