Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Provst i Holstebro Provsti er:

Niels Arne Christensen

Helgolandsgade 74

7500  Holstebro

 

Niels Arne Christensen er samtidig sognepræst v. Holstebro Sognekirke.

Præsentation af provsten og de arbejdsopgaver, der er forbundet med embedet:

 

Jeg er cand. theol. fra Århus universitet 1990.

Diplomuddannelse i psykologi 1998-99.

Jeg har været ansat som præst i Folkekirken i Viborg stift siden 1990.

1990-2000: Sognepræst i Gudum-Fabjerg pastorat, Lemvig provsti.

2000-2007: Sognepræst i Nørlem pastorat, Lemvig provsti.

1. januar 2008: Sognepræst i Holstebro pastorat

1. maj 2008: Provst for Holstebro provsti.

 

 

Provsteembedet - provstens ledelsesansvar

 

Provsten har et dobbelt embede. Provsten er både sognepræst og provst.

Det gælder også for Holstebro provsti.

Pt. er provsten 50 % sognepræst i Holstebro sogn.

På provstikontoret er ansat en provstisekretær, Else-Marie Linde,

som varetager en række administrative opgaver for provsten og for provstiudvalget.

 

Ud fra ritualet for provsteindsættelse er provstens forpligtelser:

1)      At føre tilsyn med kirkernes og præsteembedernes ejendom og midler

2)      At påse, at præster og kirkens øvrige medarbejdere overholder gældende love

3)      At rådgive og vejlede præster og menighedsråd

4)      I alle ting at foregå præsterne i provstiet med et godt eksempel

5)      At arbejde i samvirke med biskoppen

 

Provstens ledelsesansvar over for præster

Provsten forestår indsættelsen af præster i provstiet og introducerer præsterne i deres embede og er nærmeste tilsynsførende/leder for præsterne.

Provsten afholder indflytningssyn, når ny præst tiltræder stilling, hvor der er knyttet embedsbolig til embedet.

Provsten afholder arbejdssamtaler efter 3, 8 og 12 måneder med nytilkomne præster.

Provst og præst føre løbende samtaler som vedrører embedet.

Provsten afholder tjenstlige møder, hvor der orienteres om og drøftes væsentlige tjenstlige sager og fælles anliggender.

Provsten gennemfører årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Provsten gennemfører APV sammen med sikkerhedsrepræsentanten (min. hvert 3. år).

Fører tilsyn med præsteboligerne.

Fører tilsyn med IT-anvendelse, personregistrering og Kirkebøger.

Fører tilsyn med og godkender ferietilrettelæggelse og gudstjenesteindberetning.

Administrerer sygefravær.

Administrerer præsternes rådighedsforpligtelse.

Attesterer tjenstlig befordring.

Provsten har herudover almindeligt tilsyn på biskoppens vegne.

 

Provstens ledelsesansvar over for menighedsråd

Provsten står til rådighed når menighedsrådene søger råd og vejledning.

Provsten  medvirker ved orienterings- og indstillingsmøder vedr. præsteansættelser.

Provsten har tilsyn med kirker, kirkegårde og kirkens ejendom (præsteboliger, forpagterboliger, kirke- og sognehuse, krematorietum etc.).

Provstesyn afholdes minimum hvert 4. år og foretages sammen med provstiets byggesagkyndige.

Provsten fører på biskoppens vegne tilsyn med menigheder og menighedsråd.

 

Forretningsfører for provstiudvalget

En række funktioner udøver provsten som forretningsfører for provstiudvalget og provsten drager således omsorg for at provstiudvalgets beslutninger føres ud i livet.